Fundacja ”Otwórz Drzwi” skupia wokół idei artystycznych młodych twórców, prowadzi działalność terapeutyczną, zajmuje się organizacją imprez o charakterze artystycznym z udziałem twórców polskich i zagranicznych. Prowadzi i ma kompetencje do działań szkoleniowych. Fundacja ”Otwórz Drzwi” została powołana m. in. by wspierać działalność psychoterapeutyczną wśród młodzieży szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych. Wszyscy członkowie Fundacji aktywnie współtworzą tę instytucję, propagując wartości na rzecz porozumienia i komunikacjimiędzy ludzkiej a także wspierania młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej orazumożliwiając wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Fundacja w swoich działaniach szczególny nacisk kładzie naproblematykę równości, praw człowieka, tolerancji, ksenofobii i antysemityzmu oraz roli postaw obywatelskich w ramach społeczeństwa europejskiego.


Skład zarządu:

Maria Chwierut - Prezes Zarządu


Rada fundacji:

Alina Józefiak

Sebatian Malinowski

Dawid SuchodolskiNajważniejsze cele statutowe Fundacji to:

1. Wspieranie kultury w Polsce i na świecie.

2. Wspieranie rozwoju i propagowanie naturalnego jeździectwa.

3. Organizacja i pomoc w organizowaniu szkoleń w zakresie naturalnego układania i pracy z końmi.

4. Działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania, aktywności edukacyjnej, szkoleniowej informacyjnej oraz promocyjnej.

5. Integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych, sportowych i wszelkiej szeroko pojmowanej kreatywności i aktywności fizycznej, psychicznej, zawodowej.

6. Udzielanie pomocy artystycznej i materialnej twórcom teatralnym i innym artystom.

7. Działalność psychoterapeutyczna prowadzona wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych.

8. Działalność terapeutyczna przez sztukę prowadzona wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych.

9. Psychoedukacja dzieci, młodzieży i dorosłych (różnych grup społecznych)

10. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

11. Organizacja warsztatów twórczych.

12. Organizacja szkoleń.

13. Działanie na rzecz porozumienia i komunikacji międzyludzkiej w ramach wszelkich programów o charakterze integracji i współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko pojętej sztuki i kultury.

14. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

15. Świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci.

16. Działanie na rzecz pomocy osobom zagrożonym dyskryminacją społeczną poprzez umożliwienie im dostępu do dóbr kultury i edukacji.

17. Prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budowy i renowacji różnorodnych obiektów.

18. Prowadzenie działalności projektowej (graficznej, architektonicznej, wnętrzarskiej) i propagacja i edukacja nowatatorskich rozwiązań w tej dziedzinie.

19. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w statucie.

20. Promowanie regionu dolnośląskiego w kraju i poza granicami.

21. Rozwijanie i wspieranie agroturystyki.

22. Przełamywanie barier językowych kulturowych narodowościowych i etnicznych.

23. Propagowanie idei tolerancja.

24. Edukacja muzyczna i czytelnicza.

25. Wyrównywanie szans rozwoju osobistego i działanie na rzecz integralnego rozwoju osoby ludzkiej.

26. Promowanie szeroko rozumianego działania na rzecz rodziny.

27. Stymulowanie twórczego ruchu w środowiskach artystycznych.

28. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury.

29. Wspieranie inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich służących powstawaniu sztuki i kultury.

30. Promowanie nowych zjawisk oraz idei w kulturze, edukacji (szkoleniach).

31. Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji oraz upowszechnianie wiedzy o jej działalności.

32. Podejmowanie współpracy ze środowiskami twórczymi, artystycznymi oraz organizacjami w kraju i zagranicą.

33. Propagowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia kulturalnego i szkoleniach.

34. Promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii, sposobu przekazu, animacji i edukacji społeczeństwa.

35. Działalność charytatywna.